Manteniments

AC Technologies oferim manteniments per a tot tipus d’empreses. Treballem per resoldre problemes, corregir defectes i prevenir avaries en les diferents àrees de les indústries amb les nostres solucions de manteniment preventiu, predictiu, correctiu i normatiu.

El nostre equip tècnic assegura un correcte manteniment de les instal·lacions amb l’objectiu de complir amb totes les disposicions legals i garantir un òptim funcionament i continuïtat de la solució, factors decisius en les instal·lacions industrials.

A més, disposem d’un software propi per a planificar els manteniments d’una forma fàcil i inequívoca, ja que pot planificar-lo el mateix usuari i envia recordatoris via SMS o correu electrònic.

Manteniment preventiu

El manteniment preventiu té com a objectiu evitar o mitigar les conseqüències de les fallades de l’equip per a prevenir les incidències abans que succeeixin. Les tasques de manteniment preventiu inclouen accions com ara canvi de peces desgastades, canvis d’olis i lubricants, etc.

Alguns dels mètodes més habituals per determinar quins processos de manteniment preventiu s’han de dur a terme són les recomanacions dels fabricants, la legislació vigent, les recomanacions d’experts i les accions portades a terme sobre actius similars.

Manteniment predictiu

El manteniment predictiu està basat en la determinació de l’estat d’una màquina, instal·lació o equip en operació. El concepte es basa en el fet que en tots els casos donaran un tipus d’avís abans que fallin i aquest manteniment tracta de percebre els símptomes per a després prendre accions. Es tracta de fer assajos no destructius, com poden ser anàlisi d’oli, anàlisi de desgast de partícules, mesura de vibracions, mesura de temperatures, termografies, etc.

El manteniment predictiu permet que es prenguin decisions a temps: canviar o reparar la màquina en una parada propera, detectar canvis anormals en les condicions de l’equip i esmenar-los, etc.

Manteniment correctiu

El manteniment correctiu o manteniment per trencament és l’etapa en què mantenir és sinònim de reparar. Aquesta etapa del manteniment va precedida del manteniment planificat.

El manteniment correctiu agrupa les accions a dur a terme davant d’un funcionament incorrecte, deficient o incomplet. Aquestes accions, que no impliquen canvis funcionals, corregeixen els defectes tècnics de les aplicacions i errors en el funcionament del sistema.

La correcció dels defectes funcionals i tècnics de les aplicacions cobertes per la solució de manteniment, inclou:

R

Recollida, catalogació i assignació de funcions.

R

Anàlisi de l’error / problema.

R

Anàlisi del sistema documentades.

R

Proves del sistema documentades.

R

Desenvolupament de les modificacions als sistemes, incloent-hi proves unitàries.

R

Manteniment de les documentacions tècniques i funcionals del sistema.

Manteniment normatiu

És el tipus de manteniment preventiu obligatori que les legislacions sobre seguretat d’equips i instal·lacions industrials obliguen a dur a terme de manera periòdica a empreses o personal autoritzat alienes a l’empresa propietària de les instal·lacions o equips.

Protocols de manteniment normatiu

Cada equip o instal·lació que requereix manteniment normatiu consta d’un protocol que indica la periodicitat de les revisions i els elements que han de ser revisats o substituïts periòdicament. Al final de cada revisió s’ha d’estendre un certificat on s’indiqui el nom de l’empresa que ha fet la inspecció i el resultat.

AC Technologies disposem de càmera termogràfica per poder fer anàlisis i inspeccions en:

R

Instal·lacions elèctriques i de fontaneria.

R

Automatismes de processos industrials, maquinària, quadres, comandaments, etc.

R

Instal·lacions de pous i bombes de tot tipus, d’abastiment urbà, agrícola, etc.

R

Instal·lacions de regs agrícoles i de jardins.

R

Grups electrògens.

R

Instal·lacions de piscines.

R

Instal·lacions de tractament d’aigua.

R

Instal·lacions d’aire condicionat, calefacció i ventilació.

R

Instal·lacions solars fotovoltaiques i tèrmiques.

Els nostres clients

Vols saber com oferim les nostres solucions?